Support Our support and information center

בנינו מערכת מענה אוטומטית לתפארת אשר תענה לכל השיחות שלא נענו

שאלות לגבי הצטרפות ועלויות דיוור

פקס למייל, מייל לפקס, פקס למספר שלכם, הפצת פקסים

הפצת הודעות טקסט בתפוצה לאלפי נמענים - וגם שכירת מספר וירטואלי לקבלת הודעות טקסט

Subscribe